Regeldruk onder controle met DEX Regulatory Suite

Weer veel aanpassingen verwacht in regelgeving in 2023

Het kan bijna niemand ontgaan zijn; de hoeveelheid richtlijnen en verordeningen die de afgelopen jaren over de financiële sector zijn uitgestort. Volgens de Financial Times zijn het er inmiddels meer dan tachtig en daar blijft het niet bij! (FT, december 2021). Wanneer we een blik werpen op de  gezamenlijke prioriteitenlijst 2023 van de Europese Commissie, Europese Raad en het Europese Parlement, dan zien we daar de nodige aanpassingen van bestaande regelgeving zoals “The banking package”, MiFid2, MiFIR, AIMFD, EMIR etc. maar ook verschillende nieuwe initiatieven zoals European Single Acces Point (ESAP), Open Finance Framework, MiCa en DORA. Daarnaast staat voor de komende jaren ook nog de verder uitrol van SFDR en de CSRD op het programma. Als het u nu al duizelt, dit is nog maar een selectie.  Regelgeving en rapportages gaan hand in hand. Voor het uitoefenen van het toezicht op naleving van de regelgeving of als onderdeel van specifieke regelgeving, moeten financiële instellingen en ondernemingen incidenteel en periodiek rapportages aanleveren bij de verschillende toezichthouders. Dat legt een behoorlijke druk op financiële instellingen ondanks alle achterliggende goede bedoelingen.

4 factoren
veroorzaken druk

Uit onderzoek  van de European Banking Authority (EBA, 2021) blijkt dat die druk voornamelijk wordt veroorzaakt door de volgende vier factoren: de complexiteit van de materie, de hoeveelheid data, de beschikbaarheid en ontsluiting van de (eigen) interne data en de stabiliteit van het rapportage raamwerk. Met dat laatste worden de steeds veranderende vereisten waaraan rapportages moeten  voldoen bedoeld. Addition Knowledge House heeft samen met DEX Data Explorers een oplossing ontwikkeld in de vorm van DEX Regulatory Suite die de hierboven beschreven knelpunten ondervangt. Kenmerkend voor DEX Regulatory Suite is dat de rapportagedefinities in de database zijn vastgelegd door middel van zogenaamde Data Point Modellen. Deze Data Point Modellen zijn ofwel door de toezichthouder gedefinieerd, ofwel door DEX Data Explorers ontwikkeld op basis van de specificaties van de toezichthouder.

DEX Regulatory suite
als oplossing

Aan de hand van de specifieke rapportageverplichtingen van de financiële instelling kan de klant een keuze maken voor een bepaalde rapportageset. Op de website van DEX Data Explorers (zie https://dataexplorers.nl/regulatory-suite/)  staan de verschillende rapportagesets (ook wel taxonomieën genoemd) beschreven. Op verzoek kunnen ook nieuwe taxonomieën worden ontwikkeld. Door onze expertise op het gebied van rapportage en datamodellering kunnen we snel inspelen op behoeften en wensen van de klant.  DEX Data Explorers monitort de ontwikkeling van de verschillende rapportagesets en draagt er zorg voor dat bij wijziging tijdig een nieuwe versie van de taxonomie beschikbaar is voor de klant. Wijzigingen in verordeningen, richtlijnen en technische standaarden worden doorgevoerd in de Data Point Modellen. Het inlezen van het nieuwe Data Point Model  zorgt er voor dat alle rapportageformats weer up-to-date zijn. Daarmee is het probleem van steeds veranderende vereisten en implementatie updates als gevolg van veranderde regelgeving van tafel.

Het volledige rapportageproces
onder controle

DEX Regulatory Suite ondersteunt het volledige rapportageproces; vanaf het ontsluiten en organiseren van de interne brondata tot en met het opleveren van de definitieve rapportage aan de toezichthouder. In de Data Point Modellen zijn de door de toezichthouder gedefinieerde validatieregels opgenomen. Hierdoor kunnen de van toepassing zijnde validatieregels intern worden getoetst zodat de gegevens correct aan de toezichthouder aangeleverd worden. Op deze manier blijft de rapporterende instelling in control over de kwaliteit van de aanlevering.  De rapportage kan in  verschillende, door de toezichthouder gewenste formaten aangeleverd worden: Excel, CSV, XML, XBRL, etc. Ook de bij sommige rapportagesets gewenste encryptie wordt ondersteund door DEX Regulatory Suite. Behalve voor externe rapportage doeleinden is DEX Regulatory Suite eveneens geschikt voor het vergroten van het inzicht binnen de organisatie.

Op basis van de ingeladen data kunnen gebruiksvriendelijke MIS Dashboards worden ontwikkeld. In het kader van leuker kunnen we het niet maken maar wel makkelijker, is sinds kort ook ChatGPT geïntegreerd in DEX Regulatory Suite. Door middel van deze AI-chatbot  kan snel duidelijkheid worden verkregen over bepaalde verwijzingen, definities en kernbegrippen. Vanuit Addition Knowledge House kan het  gehele implementatietraject worden ondersteund maar het is ook mogelijk om  het rapportageproces volledig uit te besteden aan Addition Knowledge House.  Meer weten over DEX Regulator Suite? We komen graag langs om aan de hand van een demo de verschillende functionaliteiten toe te lichten.