Huiswerk van de AFM!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)  concludeerde onlangs naar aanleiding van een eigen verkennend onderzoek, dat er nog veel werk aan de winkel is als hetgaat om de rapportage van de impact van klimaatverandering en de energietransitie door beursgenoteerde ondernemingen. Directe aanleiding voor het onderzoek was de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf boekjaar 2024 stapsgewijs zal worden uitgerold. In november 2022 is de laatste versie van de eerste set rapportagestandaarden, die deel uitmaken van de CSRD gepubliceerd. Er worden vooralsnog 12 standaarden (ESRS) onderscheiden die betrekking hebben op milieu, mens en management.

Aanbevelingen toetsen aan eigen situatie

Hoewel de onderzoekers van de AFM zich vooral baseren op de jaarverslagen 2021 van 27 select gekozen beursgenoteerde ondernemingen, is het zinvol om de aanbevelingen van de toezichthouder te toetsen aan de actuele eigen situatie en projectplannen.
Uit het rapport van de AFM komen de volgende verbeterpunten naar voren.
  • Verantwoording en toetsing haalbaarheid klimaatdoelstellingen.
  • Scope 3 uitstoot meenemen bij de formulering van klimaatdoelstellingen. Onder scope 3 valt de indirecte uitstoot van CO2 veroorzaakt door leveranciers, partners en klanten.
  • Consistentie relatieve belang bepaalde duurzaamheidskenmerken van de organisatie en de aandacht daarvoor in het jaarverslag.
  • Betere uitwerking en toelichting dubbele materialiteit. Dat wil zeggen dat ondernemingen niet alleen de impact van klimaat op de organisatie moeten vaststellen maar ook de positieve en negatieve effecten van de organisatie op milieu en samenleving moeten doorrekenen.
  • Het vergroten van de transparantie ten aanzien van de financiële gevolgen van klimaatverandering en energietransitie.
  • Toelichten en verantwoorden gehanteerde scenario-analyses.

Hoe verder?

Om met deze verbeterpunten effectief aan de slag te gaan zijn veel gegevens nodig die niet alleen afkomstig zijn van  de  eigen organisatie maar ook van de verschillende stakeholders. Het berekenen van bijvoorbeeld de omvang van scope 3 en het analyseren van dubbele materialiteit valt of staat met informatie van derden. Voor organisaties is het dus belangrijk om in eerste instantie inzichtelijk te krijgen welke gegevens nodig zijn op grond van de specifieke rapportagestandaarden en in hoeverre deze data al beschikbaar is. Om in de nabije toekomst compliant te kunnen rapporteren is natuurlijk meer nodig dan het verzamelen van gegevens.  Addition Knowledge House kan op verschillende manieren en momenten ondersteuning bieden; door bijvoorbeeld het ontwerpen van een geschikte data-architectuur, het ontwikkelen van dashboards maar ook bij de analyse van de dubbele materialiteit. Meer weten? Henri Ho Meau-Long (henri@addition.nu) vertelt u graag meer over de mogelijkheden.